/

 

 

MODULE ECHTSCHEIDING

Als u en uw partner het niet eens worden over de gevolgen van de voorgenomen echtscheiding, is een inhoudelijke beslissing van de rechter onvermijdelijk. De werkzaamheden bij zo’n echtscheiding op tegenspraak betreffen doorgaans:


  • bestudering stukken;
  • maximaal twee gesprekken van een uur;
  • diverse telefoongesprekken;
  • minstens één uitgebreide brief met informatie en advies;
  • opstellen en indienen van een verzoek- of verweerschrift;
  • (bijstand bij) het opstellen van een eventueel ouderschapsplan;
  • opstellen van draagkracht- en behoefteberekeningen;
  • bijstand tijdens zitting(en);
  • inschrijving echtscheidingsbeschikking;
  • bijbehorende correspondentie.


Voor het voeren van een echtscheidingsprocedure kan een vaste prijsafspraak van € 3.850,00 exclusief btw en verschotten worden gemaakt. Verschotten zijn uitgaven die voor u worden gedaan, zoals de betaling van griffierecht, leges, reis- en deurwaarderskosten.

In het bedrag van € 3.850,00 zijn alle hierboven beschreven werkzaamheden begrepen tot een maximum van twintig (declarabele) uren. In de meeste gevallen zijn alle diensten daarmee gedekt. Uitgangspunt is dat de echtscheiding zonder tussenkomst van derden wordt afgewikkeld.

Indien meer dan twee zittingen nodig zijn, zal voor die zittingen en de voorbereiding ervan het uurtarief in rekening worden gebracht. Hetzelfde geldt voor de reistijd die gepaard gaat met extra zittingen en het opstellen van extra processtukken, zoals een verzoekschrift voorlopige voorzieningen of een verweerschrift op zelfstandige verzoeken. Kosten voor het inschakelen van derden worden altijd doorbelast. Facturering van extra kosten gebeurt na overleg, waarbij de rekening(en) word(t)(en) voorzien van een gespecificeerd urenoverzicht.

De prijsafspraak veronderstelt alle benodigde informatie voor een correcte belangenbehartiging, zoals inkomensgegevens en stukken met betrekking tot het te verdelen c.q. te verrekenen vermogen, tijdig en zoveel mogelijk digitaal worden aangeleverd.